Se sag

Se Sag

Den digitale aktindsigt "Se Sag" viser dig akterne i din arbejdsskadesag, private erstatningssag eller SU-sag.

Med EASY kan arbejdsgivere og læger anmelde arbejdsskader

Anmeld skade

Virksomheder, organisationer, læger og tandlæger skal anmelde arbejdsskader digitalt.

Beregn selv

Beregn erstatning

Med vores beregningsværktøjer kan du beregne en vejledende erstatning for følgerne af en arbejdsskade.

NYHEDER

 • Ny redegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2014

  06. maj 2015

  Ny redegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2014

  Den årlige redegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg viser blandt andet, at der fortsat anerkendes væsentligt flere erhvervssygdomme end tidligere. Dette var et af formålene med arbejdsskadereformen, der trådte i kraft i 2005.

  Arbejdsskadestyrelsens og Erhvervssygdomsudvalgets årsredegørelse for 2014 er nu offentliggjort
  Redegørelsen beskriver de områder, som har været centrale for Erhvervssygdomsudvalgets drøftelser i 2014 fordelt på fire store temaer – psykisk sygdom, kræft, sygdomme i bevægeapparatet og andre sygdomme.  Redegørelsen indeholder desuden et bilag med oplysninger om de vurderinger, som udvalget foretager i de konkrete sager og et bilag med statistik over udviklingen på erhvervssygdomsområdet generelt.

  Læs hele redegørelsen her.

  Psykiske sygdomme
  For de psykiske sygsomme har der særligt været fokus på psykisk sygdom efter udsættelse for vold og trusler samt efter mobning og chikane. Også konkrete sager om veteraners psykiske sygdomme efter udsendelser til krigsområder har været drøftet. Udvalget følger den praksis for sagerne, som blev lagt efter udredningen om forsinket PTSD i sommeren 2013. Praksis for behandling af de øvrige psykiske sygdomme er ikke ændret, da der ikke er ny viden om årsagssammenhængen mellem psykiske belastninger i arbejdsmiljøet og udvikling af psykiske sygdomme.

  Kræftsygdomme
  Erhvervssygdomsudvalget har i 2014 desuden drøftet arbejdsmæssige belastninger, der kan medføre udvikling af forskellige kræftformer. Det har ført til mindre ændringer af erhvervssygdomsfortegnelsen og præcisering af vejledningen om anerkendelse af hudkræft efter udsættelse for sollys, brystkræft efter natarbejde, kræft i næse- og bihuler efter udsættelse for træstøv og særlige kræfttyper efter udsættelse for de organiske opløsningsmidler trikloretylen og tetrakloretylen.

  Punkt E.3.3. på erhvervssygdomsfortegnelsen om pleurale plaques efter udsættelse for asbest blev desuden præciseret. Også opfølgningen på drøftelserne i 2013 om asbest og lungekræft blev behandlet. Der er ikke sket ændringer af kravene til lungekræft som følge af udsættelse for asbest.

  Sygdomme i bevægeapparatet og iskæmisk hjertesygdom
  Der er ikke sket ændringer i praksis for anerkendelse af sygdomme i bevægeapparatet, da der ikke er ny forskning, der dokumenterer ændrede belastningskrav til anerkendelse af sygdomme. Det samme er tilfældet med iskæmisk hjertesygdom efter udsættelse for svejserøg. Praksis er præciseret for kronisk obstruktiv lungelidelse efter udsættelse for passiv rygning, men drøftelserne har ikke ført til optagelse af sygdommen på fortegnelsen eller udarbejdelse af et forskningsprojekt.

  Læs hele redegørelsen her
  Læs mere om Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssygdomsudvalg her • Ny vejledning om vurdering af senfølger ved bløddelsskader i private erstatningssager

  23. november 2015

  Arbejdsskadestyrelsen har udarbejdet en kort vejledning, som beskriver hvilke momenter der indgår i vurderingen af, om der i konkrete private erstatningssager sager kan være tale om senfølger efter bløddelsskader.

  Du kan læse vejledningen her

 • Sundheds- og Ældreministeriet etablerer kompensationsordning til kvinder, der har fået lungehindekræft af deres mands arbejde med asbest

  17. november 2015

  Som led i aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019 er det besluttet at etablere en kompensationsordning til kvinder, der har fået lungehindekræft på grund af deres mands arbejde med asbest. Det gælder fx kvinder, der er blevet udsat for asbest ved at vaske mandens arbejdstøj m.v.

  Der er afsat 10 mio. kr. til ordningen, der vil blive etableret inden for Sundheds- og Ældreministeriets ressortområde. Den konkrete udformning af kompensationsordningen, herunder regler for anmeldelse m.v., vil blive udmeldt på et senere tidspunkt.