Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Erhvervssygdomsudvalget og Arbejdsskadestyrelsen har på et møde den 26. april 2005 revideret den gamle erhvervssygdomsfortegnelse, der fortsat skal anvendes til at vurdere sygdomme anmeldt før 1. januar 2005.

Det blev på mødet besluttet at foretage flere ændringer af fortegnelsen, der vil gøre det lettere og hurtigere at få anerkendt en række sygdomme som arbejdsskader.

Ændringerne sker på baggrund af den gamle lov af 16. oktober 2000 om sikring mod følger af arbejdsskade og det daværende erhvervssygdomsbegreb. Det skyldes, at arbejdsskadereformens nye lov af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring og det dertil knyttede nye erhvervssygdomsbegreb ikke kan anvendes på sygdomme anmeldt før 1. januar 2005.

Flere nye sygdomme på den gamle fortegnelse
Der var enighed om, at følgende nye sygdomme opfylder kravene til at blive optaget på fortegnelsen efter den gamle lov:

  •   Posttraumatisk belastningsreaktion (psykisk sygdom)
  •   Slidgigt i knæled
  •   Biceps-tendinit (forandringer i bicepssenen i overarmen, under skuldersygdom)
  •   Pleurale plaques (lungehindepletter)

Kravene til anerkendelse af sygdommene og påvirkningerne svarer til udvalgets hidtidige praksis for anerkendelse af sygdomme, der ikke er omfattet af fortegnelsen. For biceps-tendinit vil gælde samme krav til påvirkninger, som allerede gør sig gældende for skuldersygdomme efter fortegnelsens gruppe E, punkt 6c,

Formålet med at sætte de nye sygdomme på fortegnelsen er først og fremmest en administrativ lettelse og kortere sagsbehandlingstid, fordi sagerne nu ikke længere skal forelægges for Erhvervssygdomsudvalget, før de kan anerkendes som arbejdsskader. Det vil særligt have betydning for sager om sygdommen posttraumatisk belastningsreaktion efter ekstraordinært psykisk belastende påvirkninger på arbejdet, der hidtil har udgjort en meget stor del af de sager, der er blevet forelagt for udvalget.

Arbejdsskadestyrelsen forventer derimod ikke, at ændringerne vil medføre anerkendelse af flere sygdomme end hidtil, fordi kravene til anerkendelse svarer til de senere års praksis i udvalget.

Kravet om arbejdsophør eller jobskifte ved kroniske nakke-skuldersmerter udgår
Der var desuden enighed om, at kravet om arbejdsophør eller kvalitativt jobskifte ved sygdommen kroniske nakke-skuldersmerter skal udgå, fordi dette stemmer godt overens med beskæftigelsesministerens arbejdsmarkedspolitik.

Ændringerne gælder med tilbagevirkende kraft
Ændringerne på den gamle fortegnelse har tilbagevirkende kraft. Det betyder, at en sag, der er afvist efter tidligere regler, vil kunne genoptages og anerkendes, hvis den opfylder de nye krav på fortegnelsen. Men der skal været anmodet om genoptagelse inden 20 år efter en tidligere afvisning.

Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005.

Arbejdet med at revidere fortegnelserne fortsætter
Udvalget og Arbejdsskadestyrelsen fortsætter i 2005 arbejdet med at revidere både den gamle og den nye fortegnelse. Udvalget vil senere på året blandt andet drøfte mulighederne for at optage nye kræftsygdomme eller påvirkninger, der fører til kræft, på fortegnelserne.

Derudover afventer Arbejdsskadestyrelsen en række bestilte udredninger om blandt andet slidgigt i hofte og knæ, kroniske nakke-skuldersmerter og museskader, der vil kunne medføre yderligere ændringer af begge fortegnelser. Udredningerne forventes at være klar ved udgangen af 2005 eller først i 2006.

Der vil således fortsat ske en løbende tilpasning af begge fortegnelser til den nyeste medicinske viden på erhvervssygdomsområdet.

 

Denne side er senest ændret den 09. februar 2006